ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅಂದೇಳಿಯೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ ಈ ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದ್ಸಲ ಕಂಡ್ಕಂಡ್ ಬಪ್ರ್ಯೆಲಾ…

Posted: May 11, 2008 in ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ
Tags: , , , , , , ,

ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡದಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕ್ ಅಂದೇಳಿ ಸುಮಾರ್ ದಿವ್ಸದಿಂದ ಎಣ್ಸಕಂಡಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನ್ ಇವತ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ…ಒಂದ್ಸಲ ಕಾಣಿ ಬನ್ನಿ

http://kundaaprakannada.wordpress.com

Advertisements
Comments
  1. soumya says:

    Hoi Barka barka dailogue laikitt marre. Hangare neevu siddpuradar andeli ait alda nan basrurinal marre hyangidri???

  2. hoi navmarra gurthu seklya angara pradeep andhe hale banglore na vijayacoollege marra nammuru kundapura marra…………………..

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇಳಿ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s